A Secret Weapon For ประกันสุขภาพ

แบบฟอร์มการขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ข้าพเจ้ายินยอมให้ บริษัทฯ เก็บรวมรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าในการดำเนินการของบริษัทฯ เพื่อการประชาสัมพันธ์ แนะนำ ให้ข้อมูลหรือเสนอ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงสิทธิพิเศษที่เป็นประโยชน์และอาจเหมาะสมกับข้าพเจ้า ซึ่งอาจเกินความคาดหมายของข้าพเจ้า *

แต่ไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์

เพื่อให้คุณได้เต็มที่กับสิ่งที่ทำ ให้แอกซ่าดูแลเรื่องประกันภัยให้กับธุรกิจของคุณ

ปรับแต่งตัวเลือกของฉัน ปฏิเสธทั้งหมด ยอมรับทั้งหมด

(ไม่จำกัดจำนวนวันสูงสุด/รอบปีกรมธรรม์*)

โรคที่ประกันสุขภาพไม่คุ้มครอง และระยะเวลารอคอย

แบบฟอร์มใบรับเงินชั่วคราว (กรณีเลือกจ่ายเบี้ย โดยบัตรเครดิต/บัตรกดเงินสด)

เอกสารแสดงความสัมพันธ์ความเป็นครอบครัว (ตามเงื่อนไขการพิจารณา)

รายงานและการเปิดเผยข้อมูลคุณภาพการให้บริการ

เงื่อนไขเป็นไปตามความคุ้มครองที่ระบุในกรมธรรม์

คุ้มครองสุขภาพแบบเหมาจ่ายตามแผนผลประโยชน์ความคุ้มครองที่เลือก

(ไม่จำกัดจำนวนวันสูงสุด/ รอบปีกรมธรรม์*)

คำตอบ : สามารถทำได้ เนื่องจากการทำสัญญาประกันชีวิตและสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพนี้ ประกันสุขภาพ พิจารณาจากข้อความจริง ณ วันที่สมัครขอทำประกันภัย เบี้ยประกันภัยที่ชำระกรมธรรม์ ทีทีบี อีซี่ แคร์ พลัส สำหรับครอบครัว จะสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีได้หรือไม่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *